Teologjia Sistematike nga Wayne Grudem

  • Kurse
  • Teologjia Sistematike nga Wayne Grudem

Intermediate

Tekst

Tekst

Gjeneral

67 Leksione

0% I pafilluar

Teologjia Sistematike nga Wayne Grudem

1 Kapitull

Shkurtime

2 Leksione

Këtë libër nuk e shkrova për mësuesit e tjerë të teologjisë (edhe pse shpresoj që shumë prej tyre ta lexojnë). E shkrova për studentët, dhe jo vetëm për studentët, por dhe për çdo të krishterë i cili është i etur të dijë në më shumë thellësi doktrinat qendrore të Biblës.

Text lesson

1 Kapitull

Kapitulli 1: Hyrje në teologjinë sistematike

1 Leksion

Çfarë është teologjia sistematike? Përse të krishterët duhet ta studiojnë? Si duhet ta studiojmë?

Text lesson

Kapitulli 2: Fjala e Perëndisë

1 Leksion

Cilat janë format e ndryshme të Fjalës së Perëndisë?

Text lesson

Kapitulli 3: Kanoni i Shkrimit

1 Leksion

Çfarë duhet të jetë dhe çfarë nuk duhet të jetë në Bibël?

Text lesson

Kapitulli 4: Katër karakteristikat e Shkrimit: (1) Autoriteti

1 Leksion

Text lesson

Kapitulli 5: Pagabueshmëria e Shkrimit

1 Leksion

Kapitulli 6: Katër karakteristikat e Shkrimit: (2) Qartësia

1 Leksion

A mundet që vetëm studiuesit biblikë ta kuptojnë drejt Biblën?

Text lesson

Kapitulli 7: Katër karakteristikat e Shkrimit: (3) Domosdoshmëria

1 Leksion

Për çfarë qëllimesh është e nevojshme Bibla? Sa shumë mund të dinë njerëzit për Perëndinë pa Biblën?

Text lesson

Kapitulli 8: Katër karakteristikat e Shkrimit: (4) Mjaftueshmëria

1 Leksion

A është e mjaftueshme Bibla për të ditur atë që Perëndia dëshiron që ne të mendojmë apo të bëjmë?

Text lesson

Kapitulli 9: Ekzistenca e Perëndisë

1 Leksion

Text lesson

Kapitulli 10: Njohshmëria e Perëndisë

1 Leksion

A mund ta njohim me të vërtetë Perëndinë? Sa shumë nga Perëndia mund të njohim?

Text lesson

Kapitulli 11: Karakteri i Perëndisë: Atributet e "pa komunikueshme"

1 Leksion

Kapitulli 12: Karakteri i Perëndisë: Atributet "e komunikueshme" (Pjesa 1)

1 Leksion

Si është Perëndia si ne në qenien e Tij dhe në atributet e Tij mendore dhe morale?

Text lesson

Kapitulli 13: Karakteri i Perëndisë: Atributet "E komunikueshme" (Pjesa 2)

1 Leksion

Si është Perëndia si ne në atributin e vullnetit dhe në atributet që përmbledhin shkëlqyeshmërinë e Tij?

Text lesson

Kapitulli 14: Perëndia në tri persona: Trinia

1 Leksion

Si mund të jetë Perëndia tri persona dhe megjithëkëtë një Perëndi?

Text lesson

Kapitulli 15: Krijimi

1 Leksion

Pse, si dhe kur e krijoi Perëndia universin?

Text lesson

Kapitulli 16: Provania e Perëndisë

1 Leksion

Nëse Perëndia kontrollon gjithçka, si mund të kenë veprimet tona kuptim të vërtetë? Cilat janë dekretet e Perëndisë?

Text lesson

Kapitulli 17: Mrekullitë

1 Leksion

Çfarë janë mrekullitë? A mund të ndodhin ato sot?

Text lesson

Kapitulli 18: Lutja

1 Leksion

Përse Perëndia dëshiron që të lutemi? Si mund të lutemi me efikasitet?

Text lesson

Kapitulli 19: Engjëjt

1 Leksion

Çfarë janë engjëjt? Përse Perëndia i krijoi ata?

Text lesson

Kapitulli 20: Satani dhe demonët

1 Leksion

Si duhet të mendojnë të krishterët sot për Satanin dhe demonët? Lufta shpirtërore.

Text lesson

Kapitulli 21: Krijimi i njeriut

1 Leksion

Përse na krijoi Perëndia? Në ç'kuptim na bëri Perëndia si Veten? Si mund ta kënaqim Atë në jetesën tonë të përditshme?

Text lesson

Kapitulli 22: Njeriu si mashkull dhe femër

1 Leksion

Përse Perëndia krijoi dy gjini? A mund të jenë të barabartë burrat dhe gratë, e megjithëkëtë të kenë role të ndryshme?

Text lesson

Kapitulli 23: Natyra thelbësore e njeriut

1 Leksion

Çfarë nënkupton Shkrimi me "shpirt" dhe "frymë"? A janë e njëjta gjë?

Text lesson

Kapitulli 24: Mëkati

1 Leksion

Çfarë është mëkati? Nga erdhi? A e trashëgojmë një natyrë mëkatare nga Adami? A e trashëgojmë fajin nga Adami?

Text lesson

Kapitulli 25: Besëlidhjet midis Perëndisë dhe njeriut

1 Leksion

Çfarë parimesh përcaktojnë mënyrën se si Perëndia hyn në raport me ne?

Text lesson

Kapitulli 26: Personi i Krishtit

1 Leksion

Si është Jezusi tërësisht Perëndi dhe tërësisht njeri por megjithëkëtë një person i vetëm?

Text lesson

Kapitulli 27: Shlesa

1 Leksion

A ishte e nevojshme që Krishti të vdiste? A na siguroi ndonjë përfitim shpëtues e tërë jeta tokësore e Krishtit? Shkaku dhe natyra e shlesës. A zbriti Krishti në ferr?

Text lesson

Kapitulli 28: Ringjallja dhe ngritja (në qiell)

1 Leksion

Si ishte trupi i ringjallur i Krishtit? Çfarë domethënieje ka kjo për ne? Çfarë ndodhi me Krishtin pasi u ngrit në qiell? Çfarë nënkuptohet me gjendjet e Jezus Krishtit?

Text lesson

Kapitulli 29: Postet e Krishtit

1 Leksion

Si është Krishti profet, prift dhe mbret?

Text lesson

Kapitulli 30: Vepra e Frymës së Shenjtë

1 Leksion

Cilat janë veprimtaritë e veçanta të Frymës së Shenjtë gjatë gjithë historisë së Biblës?

Text lesson

Kapitulli 31: Hiri i përgjithshëm

1 Leksion

Cilat janë bekimet e pamerituara që Perëndia ua jep të gjithë njerëzve, qofshin besimtarë qofshin jobesimtarë?

Text lesson

Kapitulli 32: Zgjedhja dhe refuzimi nga Perëndia

1 Leksion

Kur dhe pse na zgjodhi Perëndia? A ka disa që nuk janë zgjedhur?

Text lesson

Kapitulli 33: Thirrja e ungjillit dhe thirrja efektive

1 Leksion

Cili është mesazhi i ungjillit? Si bëhet efektiv ai?

Text lesson

Kapitulli 34: Ripërtëritja

1 Leksion

Çfarë do të thotë të rilindësh?

Text lesson

Kapitulli 35: Kthimi në besim (besimi dhe pendesa)

1 Leksion

Çfarë është pendesa e vërtetë? Çfarë është besimi shpëtues? A mund ta pranojnë njerëzit Jezusin si Shpëtimtar dhe jo si Zot?

Text lesson

Kapitulli 36: Drejtësimi (Qëndrimi i drejtë ligjor para Perëndisë)

1 Leksion

Si dhe kur e fitojmë qëndrimin e drejtë ligjor para Perëndisë?

Text lesson

Kapitulli 37: Birësimi (Anëtarësia në familjen e Perëndisë)

1 Leksion

Cilat janë përfitimet e të qenurit pjesëtar i familjes së Perëndisë?

Text lesson

Kapitulli 38: Shenjtërimi (Rritja në ngjashmëri me Krishtin)

1 Leksion

Si rritemi në pjekurinë e krishterë? Cilat janë bekimet e rritjes së krishterë?

Text lesson

Kapitulli 39: Pagëzimi dhe mbushja me Frymën e Shenjtë

1 Leksion

A duhet të kërkojmë "pagëzim në Frymën e Shenjtë" pas kthimit në besim? Çfarë do të thotë të mbushesh me Frymën e Shenjtë?

Text lesson

Kapitulli 40: Ngulmimi i shenjtorëve (të qëndruarit i krishterë)

1 Leksion

A mundet që të krishterët e vërtetë ta humbin shpëtimin e tyre? Si mund ta dimë nëse jemi të rilindur me të vërtetë?

Text lesson

Kapitulli 41: Vdekja dhe gjendja e ndërmjetme

1 Leksion

Cili është qëllimi i vdekjes në jetën e krishterë? Çfarë ndodh me trupat dhe shpirtrat tanë pasi vdesim?

Text lesson

Kapitulli 42: Përlëvdimi (Marrja e trupit të ringjallur)

1 Leksion

Kur do t'i marrim trupat e ringjallur? Si do të jenë ata?

Text lesson

Kapitulli 43: Bashkimi me Krishtin

1 Leksion

Çfarë do të thotë të jesh "në Krishtin" ose "i bashkuar me Krishtin"?

Text lesson

Kapitulli 44: Kisha: natyra, shenja dhe qëllimet e saj

1 Leksion

Çfarë është e nevojshme për të bërë një kishë? Si mund ta dallojmë një kishë të vërtetë? Qëllimet e kishës.

Text lesson

Kapitulli 45: Dëlirësia dhe uniteti i kishës

1 Leksion

Çfarë e bën një kishë më shumë ose më pak të pëlqyeshme për Perëndinë? Me cilat lloje kishash duhet të bashkëpunojmë ose të bashkohemi?

Text lesson

Kapitulli 46: Autoriteti i kishës

1 Leksion

Çfarë lloj autoriteti zotëron kisha? Si duhet të funksionojë disiplina e kishës?

Text lesson

Kapitulli 47: Qeverisja e kishës

1 Leksion

Si duhet të administrohet një kishë? Si duhet të zgjidhen të parët e kishës? A duhet të shërbejnë gratë si pastore në kisha?

Text lesson

Kapitulli 48: Mjetet e hirit përbrenda kishës

1 Leksion

Cilat janë veprimtaritë e ndryshme përbrenda jetës së kishës që Perëndia përdor për të na sjellë bekime? Çfarë humbasim nëse lëmë pas dore përfshirjen në një kishë vendore?

Text lesson

Kapitulli 49: Pagëzimi

1 Leksion

Kush duhet të pagëzohet? Si duhet bërë? Çfarë do të thotë?

Text lesson

Kapitulli 50: Darka e Zotit

1 Leksion

Cila është domethënia e Darkës së Zotit? Si duhet kremtuar?

Text lesson

Kapitulli 51: Adhurimi

1 Leksion

Si do mundet adhurimi ynë të përmbushë qëllimin e tij të mrekullueshëm në epokën e Besëlidhjes së Re? Çfarë do të thotë të adhurosh "në frymë dhe në të vërtetë"?

Text lesson

Kapitulli 52: Dhuntitë e Frymës së Shenjtë: (Pjesa 1) Pyetje të përgjithshme

1 Leksion

Çfarë janë dhuntitë frymërore? Sa ka prej tyre? A kanë pushuar së ekzistuari disa dhunti? Kërkimi dhe përdorimi i dhuntive frymërore.

Text lesson

Kapitulli 53: Dhuntitë e Frymës së Shenjtë: (Pjesa 2) Dhunti të veçanta

1 Leksion

Si duhet t'i kuptojmë dhe t'i përdorim dhuntitë e veçanta frymërore?

Text lesson

Kapitulli 54: Kthimi i Krishtit: Kur dhe si do të kthehet?

1 Leksion

Kur dhe si do të kthehet Krishti? A mund të kthehet Ai në çdo moment?

Text lesson

Kapitulli 55: Mijëvjeçari

1 Leksion

Çfarë është Mijëvjeçari? Kur ndodh? A do ta përjetojnë të krishterët Mundimin e Madh?

Text lesson

Kapitulli 56: Gjyqi i fundit dhe ndëshkimi i përjetshëm

1 Leksion

Text lesson

Kapitulli 57: Qiejt e rinj dhe toka e re

1 Leksion

Çfarë është qielli? A është ai një vend real? Si do të ripërtërihet toka? Si do të jetë të jetosh në qiejt e rinj dhe në tokën e re?

Text lesson

6 Kapituj

Shtojca 1: Rrëfime historike të besimit

1 Leksion

Shtojca 2: Pasazhe të Shkrimit për t’u mësuar përmendësh

1 Leksion

Shtojca 3: Këngë bashkëkohore adhurimi të klasifikuara sipas kapitujve

1 Leksion

Shtojca 4: Bibliografi me shënime nga teologji sistematike Ungjillore

1 Leksion

Shtojca 5: Lista e plotë e teologjive sistematike me tregues në fund të çdo kapitulli

1 Leksion

Shtojca 6: Polemika e Monogjenesës: "Vetëm" apo "i Vetëmlindur"?

1 Leksion

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>