Libra

  • libra për të rritur

  • libra për fëmijë

Kisha në vende të vështira
Zemërbutë dhe i përulur

Ungjilli

Lexo librin online ... lexo më tej.

Ungjilli
Soditja dhe shijimi i Jezu Krishtit
Mjetet thelbësore të hirit
Lajm i mirë, gëzim i madh

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

>